REGULAMIN PLEBISCYTU „ATUT KRAKOWA”, ZWANEGO DALEJ PLEBISCYTEM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zleceniodawcą Plebiscytu jest Urząd Miasta Krakowa.
 2. Organizatorem Plebiscytu jest EurobuildConferences, należący do Eurocee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-972przy ul. Sarmackiej 13/92, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391464, NIP 951-23-44-919, REGON143186933, wydawcy miesięcznika Eurobuild CEE, działający na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
  a) Administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć Organizatora Plebiscytu.
  b) Uczestniku – należy przez to rozumieć: przedsiębiorcę, który prowadzi działalność deweloperską na terenie Polski, który w terminie przewidzianym w Regulaminie dokona prawidłowego zgłoszenia do Plebiscytu zgodnie z jego warunkami.
  c) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami.
  d) Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.atutkrakowa.com, przeznaczoną do przeprowadzenia Plebiscytu.
  e) Kanałach komunikacji – rozumie się przez to: strony www Eurobuild CEE (w szczególności eurobuildcee.com, social media (Linkedin, Twitter, Facebook), mailingi, zaproszenia, reklamy online (banery) , bezpośredni kontakt z Uczestnikiem.
  f) Formularz zgłoszeniowy – należy przez to rozumieć kwestionariusz zawierający w szczególności nazwę i opis projektu, informację kto jest obecnie najemcą/właścicielem obiektu, dane osoby kontaktowej dokonującej zgłoszenia, oświadczenie o akceptacji Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie Internetowej.
  g) Załącznikach – rozumie się przez to zdjęcia zgłoszonych budynków. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Zleceniodawcy, Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Plebiscycie, prawa i obowiązki wszystkich stron.
 4. Organizator będzie, między innymi, weryfikował poprawność danych zgłoszonych w Formularzu zgłoszeniowym, potwierdzał przyjęcie zgłoszenia do Plebiscytu oraz kontaktował się z Uczestnikami we wszelkich bieżących sprawach związanych z organizacją Plebiscytu np. uzupełnienia ewentualnych braków w zgłoszeniach.
 5. Prawo udziału w Plebiscycie przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej dedykowanej Plebiscytowi. Treść wszelkich komunikatów i informacji w sprawie Plebiscytu podawana będzie do wiadomości Uczestników przez zamieszczenie jej na Stronie Internetowej lub w Kanałach komunikacji. Wszelka korespondencja w sprawie Plebiscytu, jeśli nie zastrzeżono inaczej, będzie prowadzona za pośrednictwem tej Strony Internetowej, poczty oraz poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych.

II. CEL I PRZEDMIOT PLEBISCYTU

 1. Podstawowym celem Plebiscytu jest promocja nowoczesnego wizerunku miasta Krakowa poprzez wyłonienie najlepszych inwestycji biurowych zrealizowanych na terenie Krakowa w okresie 5 ostatnich lat, które cechują się m.in. wysoką jakością architektury i wykonania, mają reprezentatywny wygląd, wpisują się w otoczenie, kreują ład przestrzenny, są funkcjonalne i przyjazne użytkownikom, zastosowano w nich rozwiązania proekologiczne i energooszczędne, są dobrze ulokowane oraz dobrze skomunikowane.
 2. Plebiscyt będzie funkcjonował pod nazwą: „Atut Krakowa”.
 3. Przedmiotem Plebiscytu będą obiekty biurowe zrealizowane przez uczestników Plebiscytu, które spełniają następujące warunki:
  a) Budynek oddany do użytku w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r. na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
  b) Budynek musi być zlokalizowany na terenie Krakowa.
  c) Budynek przeznaczony jest na wynajem dla jednego bądź kilku najemców.
  d) Budynek ma być siedzibą firmy/firm z sektora BSS.
  e) Budynek w całości lub w części pełni funkcję miejsca pracy biurowej/umysłowej. Funkcja biurowa musi stanowić min. 50% części użytkowej obiektu. Pozostałe funkcje obiektu biurowego mogą być: handlowe, rekreacyjne, gastronomiczne, hotelowe, mieszkalne czy magazynowe, ale w sumie nie mogą przekraczać 50% części użytkowej obiektu.
  f) Budynek nie może być mniejszy niż 5000 m2 powierzchni całkowitej.
  g) Budynek musi charakteryzować się klasą budynku minimum B+.
 4. Kategorie nagród otrzymują brzmienie:
  a) Ekologiczny Obiekt Biurowy
  b) Przyjazny Użytkownikowi Obiekt Biurowy
  c) Najciekawszy Obiekt Biurowy
  d) Grand Prix

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

 1. Plebiscyt skierowany jest do deweloperów komercyjnych.
 2. Plebiscyt ma formułę otwartą co oznacza, że Organizator wytypuje kandydatów do poszczególnych kategorii, ale kandydatury mogą być też zgłaszane spoza listy Organizatora. Firmy/instytucje są proszone o zgłaszanie własnych projektów lub projektów innych firm do poszczególnych kategorii poprzez stronę internetową. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur podając w takim przypadku wyjaśnienie swojej decyzji (np. niespełnianie kryteriów udziału projektu w danej kategorii).
 3. W celu zgłoszenia projektu firmy proszone będą o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej. W formularzu firmy proszone będą o podanie podstawowych informacji o projekcie oraz załączenie stosownych zdjęć.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do załączenia realnych zdjęć budynku, a nie wizualizacji.
 5. Uczestnik może zgłosić do Plebiscytu kilka swoich projektów. Każdy z tych projektów może być przypisany tylko do jednej z niżej wymienionych kategorii: Ekologiczny Obiekt Biurowy, Przyjazny Użytkownikowi Obiekt Biurowy lub Najciekawszy Obiekt Biurowy.
 6. Przystępując do udziału w Plebiscycie, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu w tym wyraża zgodę na opublikowanie wszystkich informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym z wyłączeniem danych kontaktowych.
 7. Uczestnik wysyłając Formularz zgłoszeniowy wraz z Załącznikami oświadcza i potwierdza, iż uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody lub zezwolenia osób trzecich potrzebne do dokonania zgłoszenia i do uczestnictwa w Plebiscycie, oraz, że uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności publikacja Załączników nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej.
 8. Zgłoszenia do Plebiscytu będą przyjmowane do dnia 20 listopada 2017 roku. Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą akceptowane. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń, o czym zobowiązuje się uprzednio poinformować poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej Plebiscytu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczane na Stronie internetowej, jak również za roszczenia osób trzecich podnoszone w związku ze zgłoszeniem się Uczestnika do Plebiscytu.
 10. Udział w Plebiscycie nie wiąże się z żadnymi kosztami i opłatami.
 11. Zwycięzcy we wszystkich kategoriach zostaną ogłoszeni podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa w ramach krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd. Nominacja do Plebiscytu uprawnia przedstawicieli z firmy zgłaszającej do udziału w Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd ,a w szczególności w panelu dotyczącym rynku nieruchomości oraz gali.
 12. Lista nominowanych projektów w poszczególnych kategoriach opublikowana zostanie na stronie internetowej Plebiscytu.

IV. ZASADY OCENY ZGŁOSZEŃ I WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓWPLEBISCYTU

 1. Plebiscyt ma charakter sondy – opinii użytkowników Obiektów Biurowych (tj. firm z sektora BSS).
 2. Organizator poprzez zebranie głosów użytkowników, wskazujących na najlepsze ich zdaniem obiekty w danej kategorii, wyłania zwycięzców poszczególnych kategorii.
 3. Dystrybucja i zbieranie ankiet odbywa się drogą mailową.
 4. Głosujący oddaje głos na projekt, który mu się najbardziej w danej kategorii podoba, czyli w danej kategorii oddaje jeden głos.
 5. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden laureat, którzy zbierze największą liczbę głosów.
 6. W przypadku takiej samej liczby głosów dla kilku zgłoszeń przyznawana zostanie nagroda ex-aequo.
 7. Głosowanie nie jest jawne. Użytkownicy podczas głosowania kierują się swoją subiektywną oceną oraz mogą sugerować się kryteriami przypisanymi poniżej dla danej kategorii:
  a) Ekologiczny obiekt: zastosowane materiały i rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania energii, wody w trakcie użytkowania budynku oraz uzyskane certyfikaty pro-ekologiczne (jeśli są) np.: BREEAM, LEED, GBS, DGNB, HQE;
  b) Przyjazny użytkownikowi obiekt biurowy: zastosowane materiały, komfort pracy, elastyczność w aranżacji przestrzeni, funkcjonalność, dostęp do usług, dogodna lokalizacja, nowoczesne rozwiązania technologiczne.
  c) Najciekawszy obiekt biurowy: Design / Architektura: bryła budynku, kolorystyka, estetyka, rozwiązania materiałowe, oryginalność,  rozwiązania nawiązujące do lokalnych tradycji czy kultury, itp.
  d) Grand Prix: nagroda publiczności, która będzie wyłoniona spośród trzech zwycięskich projektów w trzech powyższych kategoriach. Głosowanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. podczas dorocznego spotkania z przedstawicielami krakowskiego sektora usług dla biznesu. Grand Prix zostanie przyznane podczas Gali wręczenia nagród, kończącej ww. spotkanie.
 8. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w dniu 5 grudnia 2017 r.

V. NAGRODY

 1. Nagrodą w każdej kategorii Plebiscytu jest uzyskanie tytułu: „ATUT KRAKOWA 2017” w danej kategorii. Zwycięzca będzie mógł posługiwać się tytułem w celu promocji Uczestnika oraz jego budynku.
 2. Nagroda przyznawana jest deweloperowi zwycięskiego projektu.
 3. Zwycięzcy otrzymują nagrodę w postaci dyplomu oraz mają prawo wykonania prezentacji (5 min) poświęconej nagrodzonemu obiektowi.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i zgłoszonych przez Uczestników Projektantów jest EuroceeSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 13/92.
 2. Dane osobowe Uczestników i Projektantów w postaci: imię i nazwisko, adres e–mail, adres, stanowisko, telefon komórkowy przetwarzane są przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, promocji Plebiscytu, jak również w celu wręczenia lub wysyłki nagrody oraz rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu i UODO.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie. Podanie danych osobowych Projektanta przez Uczestnika wymaga uzyskania zgody Projektanta. Uczestnik lub Projektant przez cały czas przetwarzania danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.